A törvényjavaslat tartalma

A törvényjavaslat tartamát tekintve rendezi az állam ifjúsági feladatait (országgyűlés Kormány, illetékes tárca, önkormányzatok), meghatározza az ifjúsági szolgáltatásokat (ifjúsági közösségi tér, ifjúsági információs pont, ifjúsági információs és tanácsadó iroda, felkereső ifjúsági szolgáltatás, ifjúsági tábor) és azok működését, valamint a helyi önkormányzatok ifjúsággal kapcsolatos feladatait. Szól a civil ifjúsági szektorról (Magyar Ifjúsági Konferencia, Nemzeti Ifjúsági Képviselet, helyi ifjúsági önkormányzatok), a civil-kormányzati együttműködésekről (civil erőforrások bevonása az ifjúsági közfeladatok ellátásába, Ifjúsági Koordinációs Tanács, Ifjúsági Alapprogram, Regionális Ifjúsági Tanács) és az országos és regionális ifjúsági szolgálatokról.

Részletesen:

Az Országgyűlés többek közt ötévente Jelentést fogad el a gyermeki jogokról szóló ENSZ egyezmény érvényesüléséről, 15 éves Nemzeti Ifjúságstratégiát fogad el és megválasztja az ifjúsági jogok országgyűlési biztosát.
A Kormány többek közt a Nemzeti Ifjúságstratégia megállapításai alapján javaslatot tesz az Országgyűlésnek az ifjúság helyzetét és problémáit érintő törvények, határozatok megalkotására; kétévente Ifjúsági Programot fogad el, gondoskodik az ifjúsági korosztályok érdekeinek az igazgatási döntéshozatalban való figyelembevételéről; létrehozza és működteti az ifjúsági érdekegyeztetés és a civil-kormányzati együttműködés országos rendszerét, gondoskodik a nemkormányzati ifjúsági szervezetek képviselőinek részvételét biztosító forráselosztás országos és regionális rendszerének kialakításáról, biztosítja e rendszer működésének feltételeit.
Az ifjúsági ügyekért felelős miniszter többek közt ellátja a Nemzeti Ifjúságstratégiában és az Ifjúsági Programban meghatározott feladatokat, elősegíti az ifjúságban rejlő erőforrások kibontását és a korosztályok társadalmi integrációját; kétévente Ifjúsági Programot készít; segíti az ifjúsági, különösen a gyermeki jogok érvényesítését és az azokat szolgáló tevékenységeket; eljárásokat, módszereket és forrásokat biztosít az érdekeik védelmében akadályozott ifjúsági csoportok helyzetének javítására, részvételük biztosítására, jogérvényesítési lehetőségeik bővítésére; elősegíti az ifjúságra vonatkozó egészségfejlesztési feladatok ellátását és az ifjúsági turizmus, a táborozás, a közösségi élet feltételeinek bővülését, valamint a játékkultúra és a játszóterek fejlesztését szolgáló programokat; kidolgozza az ifjúsági korosztályok tagjainak társadalmi részvételét fejlesztő programokat, közreműködik az ifjúsági szakemberek képzésében és továbbképzésében, biztosítja az ifjúsági szakma, ifjúsági munka feltételrendszerét.
A törvényjavaslat szerint az önkormányzatok működtetik az ifjúsági közösségi tereket és az ifjúsági információs pontokat (nagyobb helyeken: irodákat) és az ún. felkereső ifjúsági szolgáltatásokat. Megyei, fővárosi önkormányzatoknak gondoskodniuk kell ifjúsági táborok működtetéséről. Ha civil szervezet is képes a szolgáltatásokat ellátni, akkor előnybe kell részesíteni azokat az állami feladatellátóval szemben. Az önkormányzatok ifjúságkutatáson alapuló ifjúsági cselekvési tervet alkotnak és a 20 000 főnél nagyobb települések ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottságot kell alakítsanak. A városok ifjúsági referenst foglalkoztatnak. Az ifjúsági korosztályok tagjainak települési szintű közügyekben való képviselete, a települési önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos döntéshozatali folyamataiban való részvétele érdekében helyi ifjúsági önkormányzat hozható létre.
A Nemzeti Ifjúsági Képviselet a magyar ifjúsági korosztály tagjait tömörítő, számukra szolgáltatásokat végző és élethelyzetük feltárásával foglalkozó országos civil szervezetek érdekképviseleti, képviseleti és szakmai szövetsége. A Képviselet és a kormányzat vesz részt az Ifjúsági Koordinációs Tanácsban, amely az ifjúságpolitikai feladatok ellátását segítő, civil és kormányzati közös döntéshozatallal és közös vezetéssel működő stratégiai tanácsadó és döntéshozó testület és az Ifjúsági Alapprogramban, amely a finanszírozási feladatokat látja el.